Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Koszt uczestnictwa

I. Opłaty dla uczestników z referatem (bez rozróżnienia na studentów i innych):
1. Spoza PTBG – 300 zł
2. Dla członków PTBG – 200 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2018)

II. Opłaty dla uczestników konferencji bez referatu:
1. Spoza PTBG (studenci i inni) – 60 zł
2. Dla członków PTBG:
a) studentów – 100 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2018)
b) pozostałych – 120 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2018)
 
Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacji oraz materiały naukowe. Określenie "student" dotyczy osób studiujących, które nie posiadają tytułu magistra.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie z opłaty za bierny udział w konferencji. Studenci, którzy pragną się o nie ubiegać, mogą przysłać odpowiedni e-mail z krótkim uzasadnieniem na adresgry@konferencja.org. Liczba zwolnień jest ograniczona – po wyczerpaniu przyjętego limitu zamieścimy stosowną informację na naszej stronie.Wszystkich uczestników konferencji prosimy jednak o rejestrację w systemie. 

Wpłaty należy kierować na konto: Polskie Towarzystwo Badania Gier, PKO BP SA, nr konta bankowego: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587 z dopiskiem: "Konferencja 2017".
 
Opłatę prosimy uiszczać do 30 września 2017 roku. Zakwaterowanie i wyżywienie w czasie konferencji możliwe jest we własnym zakresie lub w miejscach wskazanych przez organizatorów. Uczestników konferencji zapraszamy do nadsyłania artykułów do czasopisma "Homo Ludens", które otrzymało 9 punktów w ostatniej ministerialnej ocenie periodyków naukowych